top of page

The Stage Monk Group

Public·5 members

Riesutu Duona Knyga Pdf 17 BEST


prisirinkau akmen ir apm iau juos, ir jie i karto aprimo. OAliukas ovinis tuo metu ubaig savo knygos trei skyri, pasiauk maneir pasak : Jeigu tave domina, tai a paskaitysiu tau i savo knygos,kuri vadinasi DIENA, KAI BAIGIASI VAIKYST . Skaitykit, vadove,nuraminau j. Galit man visas savo knygas skaityt. Jis d kingai pairjo mane, pagrieb savo knyg, ir mes nu jom u miesto ir sus dom antakmens prie yd kelio. ia buvo visikai tylu, ir mano pionierivadovui buvo svarbu, kad, garsiai skaitant knyg, ypa toki, kaipDIENA, KAI BAIGIASI VAIKYST , a aikiai gird iau kiekvien od. Alinks jau takt galva, ir man nepaprastai patiko itas skyrius, kurbuvau apraytas a, grinantis scenoje su itakytom smegenim. Viskasbuvo aprayta teisingai, ir Liuk kaip reikiant pakritikuota, ir josbrolis Peliktis gavo prideram viet, tik, deja, pistoletus jispavaizdavo tokius, kurie niekada gyvenime nebt gal j iauti, bet monms, neuosiusiems parako, tai atleistina. Oras atv so, saul paraudo.Jis pair jo mane ir staiga usiiaup , nebaigs sakinio. O a tuo metu,kaip tyia, galvojau apie tai, kaip einama imtyni; jis, velnias, ikarto tai pajuto ir sieids nutilo. Man pasidar jo labai gaila, irjeigu v l i naujo but udav rain laisva tema ,,K a labiausiaimyliu", mano darbas bt buvs trauktas geriausi mokyklos raini auksofond. Vadove, staiga suukau, a umuiu j! Jis uvert knyg, atsistojoir ir jo mane, nieko nesuprasdamas. Tada a pa miau j u rankos,beveik b gte nuvediau ant 2yd kelio, prie itrypt mano verting oli,ir sumurm jau: Argi js, vadove, neinot, kad ji yra gyvat , kuriildo kiti savo uanty... Kiti, vadove... o js nieko neinot. inoma,mano vargas pionieri vadovas ir dabar nenor jo inoti, kad jis yratik aligatvio plyta ir kad jis niekados neildys Irenos Mekut s savouantyje